Krav til føring av personallister i enkelte bransjer

Med virkning fra 01. januar 2014 får bokføringsforskriften en ny § 3a, som krever at arbeidsgivere i de bransjer departementet bestemmer skal føre personalliste.

De som omfattes er:

  • Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie
  • Serveringssteder
  • Bilverksteder og bilpleie

De materielle kravene til føring av personallister mv. er lagt til bokføringsforskriften ny § 8-5-6:

Ǥ 8-5-6. Personalliste
Personallisten skal angi den bokføringspliktiges navn og organisasjonsnummer. Den skal også gi en oversikt over personer som arbeider i bedriften, herunder også ulønnet og innleid personale. Den skal angi den enkeltes navn og fødselsnummer/D-nummer.
Personallisten skal for hver arbeidsdag angi tidspunktet for arbeidsdagens begynnelse og slutt og skal føres i umiddelbar tilknytning til at arbeidet påbegynnes og avsluttes.

Den bokføringspliktige skal sørge for at pass eller annen gyldig legitimasjon med bilde, eller kopi av slik legitimasjon kan fremvises for alle tilstedeværende som arbeider i virksomheten.
Den kan føres manuelt eller elektronisk. Liste som føres manuelt skal foreligge på arbeidsstedet i en innbundet bok der sidene er forhåndsnummererte, personallister som føres elektronisk skal umiddelbart kunne skrives ut på papir. Dersom det foretas rettelser skal dette kunne spores hvem som har gjort det og tidspunkt for rettelsen.

Unntaket for denne bestemmelsen gjelder for bokføringspliktige der personalet kun består av innehaveren, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år.

Skattedirektoratet kommer i sin melding SKD 8/13 med en nærmere beskrivelse av de nye reglene om personallister, og gir retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr.